Alimenty cz. 1

Blog Adwokat Ewy Winarskiej

Alimenty część 1

Jak napisać pozew o alimenty?

Jedną z najczęstszych spraw w polskich Sądach są na pewno sprawy o alimenty. Chcąc dobrze przygotować się do sprawy, samodzielnie czy z pełnomocnikiem powinniśmy pamiętać o kilku zagadnieniach.

Właśnie o tym jest niniejszy, mam nadzieję, że pomoże również Państwo rozwiać chociaż niektóre wątpliwości dotyczące tego jak przygotować się do sprawy o alimenty na dziecko, gdzie kierować pozew, czy pozew trzeba opłacić, jakie dowody potrzebne są w sprawie o alimenty, chociaż artykuł nie zastąpi na pewno porady w konkretnej sprawie.

Pozew o alimenty to pismo procesowe

Pozew o alimenty jak każdy pozew oraz inne pismo kierowane do sądu, winien czynić zadość zasadom sporządzania pism procesowych

Pozew o alimenty, jak każdy pozew powinien czynić zadość ogólnym warunkom pisma procesowego, spełniać odpowiednie wymogi formalne, a zatem zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c.

„1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników.
§ 1 1. Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron
1 1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda będącego osobą fizyczną”.

Zatem prawidłowo wskazujemy kolejno datę, miejscowość, a następnie oznaczamy właściwy Sąd do wniesienia sprawy.

Gdzie kierować pozew o alimenty czyli jak oznaczyć właściwy Sąd

Pozew o alimenty kieruje się do Sądu Rejonowego właściwego według

1/miejsca zamieszkania pozwanego rodzica, 

albo

2/ według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do uzyskania alimentów, czyli miejsca zamieszkania dziecka.

Wybór należy do rodzica występującego z wnioskiem.

Zgodnie bowiem z art. 32 k.p.c. powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Zatem w pozwie o alimenty należy wskazać dane adresowe właściwego Sądu Rejonowego.

Opłata czyli czy pozew o alimenty trzeba opłacić?

Pozew o alimenty nie podlega opłacie sądowej, o czym mówi przepis art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych „Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych

Oznaczenie stron czyli kto jest powodem a kto jest pozwanym

 W procesie cywilnym, stronami postępowania są:

powód (strona powodowa)– strona, która rozpoczyna postępowanie i składa pozew do Sądu

pozwany(strona pozwana)-  strona przeciwko, której kierowany jest w pozew. 

W sprawie o alimenty powodem jest dziecko.

W sytuacji, gdy w dniu wniesienia pozwu dziecko nie ukończyło 18 lat, w postępowaniu przed Sądem jest reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego, najczęściej rodzica, i to rodzic dokonuje wszelkich czynności w sprawie.

Rodzic, który występuje z pozwem o alimenty w imieniu małoletniego dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi – może ustanowić profesjonalnego pełnomocnika procesowego, tj. adwokata.

W pozwie podajemy imię i nazwisko powoda = małoletniego dziecka oraz jego przedstawiciela ustawowego = reprezentującego jego rodzica. W pozwie podajemy również  adres miejsce zamieszkania Powoda oraz numer PESEL Powoda. 

Ma być to adres, pod którym faktycznie rodzic z dzieckiem zamieszkuje i pod którym będzie odbierana korespondencja z sądu. Podanie prawidłowego adresu zamieszkania jest to bardzo ważne, gdyż pod podany adres będzie doręczana korespondencja z sądu, czyli np. zawiadomienia o terminie rozprawy, czy wezwania do osobistego stawiennictwa w sądzie. 

Pozwanym jest drugi rodzic, od którego żądane jest zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.

W pozwie podajemy imię i nazwisko strony, miejsce zamieszkania rodzica, a także numer PESEL jeśli jest to  możliwe.

W.p.s. czyli wartość przedmiotu sporu

Następnym krokiem jest wskazanie wartości przedmiotu sporu, co najczęściej w pozwach widzimy oznaczone jako w.p.s. (wartość przedmiotu sporu). Krótko mówiąc jest to suma, którą chcemy, aby nam zasądzono, kwota sporu między stronami.

O tym, jak obliczać wartość przedmiotu sporu stanowi przepis art. 22 kpc

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania”.

Więc jeśli kwota naszych miesięcznych alimentów to 500 zł, wartość przedmiotu sporu obliczamy mnożąc 600 zł przez 12 miesięcy:

Tytuł pisma czyli Pozew o alimenty

lub Pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego

Najczęściej już na początku występujemy z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu, zatem warto dodać do tytułu taką informację dla Sądu.

Dodatkowo

 zgodnie z przepisem art. 187 § 1 kpc pozew musi zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, 
2) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

A zatem:

Dokładnie określone żądanie czyli to o co wnosimy

Żądanie pozwu jest tym czego strona domaga się w Sądzie, a głównym żądaniem pozwu o alimenty będzie zawsze żądanie zasądzenie określonej kwoty od strony pozwanej na rzecz małoletniego, wraz z określeniem sposobu oraz terminu płatności.

Poza głównym żądaniem, tu również powinniśmy wskazać pozostałe żądania tj.

wnioski dowodowe wraz z tezami dowodowymi oraz inne wnioski np. wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu, wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda oraz wnioski o wezwanie na rozprawę świadków wraz z tezą dowodową, ewentualne żądanie o zwrócenie się o dowody znajdujące się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

To, co będzie potrzebne w konkretnej sprawie decydują okoliczności tej sprawy. 

Dodatkowo, od jakiegoś czasu, pozew musi zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

W dalszych artykułach wskażę, w jaki sposób powinniśmy przygotować uzasadnienie pozwu, czyli wskazać wszystkie istotne okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy.

Alimenty cz. 1
Przewiń na górę